28 Ажьырныҳәа 2022

Items filtered by date: Аԥшьаша, 04 Абҵара 2021

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҧсныпресс.  Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа аҿаҧхьа еизаз ажәлар рахь ааҧхьара ҟаиҵеит. «Ҳаҭыр зқәу сыуаажәлар, Сара Шәара зегьы шәахь, араҟа еизаз шәоума, Адраматә театр аҿаҧхьа еизаз роума, еиҧшны ааҧхьара ҟасҵоит. Ҩаҧхьа ҳаизартә еиҧш аҭагылазаашьа шьақәгылеит. Сара изныкымкәа исҳәахьан, жәаҳәарада дыҟаӡам аӡәгьы иҟалаз ахҭыс (цәыббрамза 30 – АП аредакциа азгәаҭа) иақәмыӡбаз. Зегьы уи ргәы иалсит. Ҳара ари аконфликт азакәанҧҵара аҳәаақәа ирҭагӡаны аҭышәынтәалара азы аӡбара ҳадаҳкылеит, иара убри ауп иахьа уажәраанӡагьы ҳазҿыз. Аринахысгьы ари азҵаара аӡбара азы ашьаҿақәа ҟаҵахоит.

Иҭабуп ҳәа шәасҳәарц сҭахуп еизаз зегьы. Дарбанызаалак анапхгаҩы аус аниуа ажәлар рыдгылара шимоу анибо, уи еиҳагьы агәызҭазаареи амчи инаҭоит. Ҳара ҳахь иааит апротест ҟазҵо рхаҭарнакцәа. Шәара ишәаҳауан урҭ ираҳҳәаз. Урҭ арезолиуциа рыдыркылеит.

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҧсныпресс.  Абҵарамза 4, 2021 шықәса рзы апротесттә митинг амҩаҧгара аҧшьызгаз Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьра аветаранцәа Еиду Ахеилак Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа иҿцәажәара ашьҭахь еиқәыршәаз арезолиуциа ҿыц атекст иаҧхьеит.

Арезолиуциа атекст даҧхьеит ауаажәларратә еиҿкаара «Аруаа» анапхгаҩы Ҭемыр Гәлиа.

Уажәшьҭа апротесттә акциа иалаху Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа ҧхьатәара ишьҭра азы адҵа ықәдыргылоит, избан акәзар, дара ргәаанагарала иара Аҳәынҭқарра Ахада иҭакҧхықәра ишахәҭоу ала анагӡара илымшаӡеит.  

Ҭемыр Гәлиа иҟаиҵаз адыррақәа рыла, ааигәа ирылаҳәахоит ажәлар реизара анымҩаҧгахо арыцхә.

Ауаажәларратә еиҿкаара «Аҧсны Жәлар Реиҿкаара» анапхгаҩы Адгәыр Арӡынба амитинг аҿы еизаз ауаа зегьы рахь иахьазы еимпырц азы аҳәара ҟаиҵеит. Убри аан уи «Иахьарнахыс Аҧсны иҽҳәарадоу аполитикатә кризис алагеит» ҳәа инаҵшьны  иазгәеиҭеит.

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҧсныпресс.  Апротесттә акциа ахаҭарнакцәеи Аҳәынҭқарра Ахадеи реиҧылара иалахәыз аибашьра аветеран Витали Габниа, Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа ахыбра аҟынтәи дандәылҵ ашьҭахь уи алҵшәақәас иамоу далацәажәеит. 

«Шәара ишыжәдыруа еиҧш, иахьа Баграҭ Шьынқәба ихьӡ зху апарк аҩганк рыла ауаа еизеит. Иқәгылоу азҵаара аветеранцәа рыҧҟара иадҳәалоуп, аха уи ауаа утәы-стәы ала реихшара алнамыршароуп. Ари иҧшьоуп ҳәа ззыуҳәар ҟало темоуп. Сара Аҳәынҭқарра Ахада иҟны анеиреи амитинг аҿы ирыдыркылаз арезолиуциа ацәыргареи рзы анапынҵа сыман. Аҳәынҭқарра Ахада даҳзыӡырҩит, уи иарбоу азҵаара аӡбара азакәан аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧыслоит ҳәа иҳәеит.

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 5, 2021 шықәса. Аҧсныпресс. Абҵарамза 5 рзы Апарламент адепутатцәа Гарри Кокаиеи Алмасхан Арӡынбеи рыхьчаҩцәа рҟынтәи Аҧсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа ашьаусеилыргарақәа рзы акассациатә коллегиа  ахь  Аҧсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа аӡбаратә коллегиа жьҭаарамза 18, 2021 шықәса рзы иҟанаҵаз алкаа азы акассациатә ашшабӷьыцқәа нагахеит. 

Аҧсны  Аҳәынҭқарра  Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа аҿы Аҧсныпресс акорреспондент иоуз адыррақәа  рыла, акассациатә ашшабӷьыцқәа равторцәа ргәаанагарала Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа аӡбаратә коллегиа Аҧсны Аҳәынҭқарра аматериалтә апроцесуалтәи закәанҧҵара аилагалара, иҟалаз ахҭыс аҭагылазаашьақәа зегьы ҳасаб азымуӡакәа, Апрокуратура Хада иаанагаз ашьақәырӷәӷәарақәа мацара шьаҭас иҟаҵаны Апарламент адепутатцәа рхымҩаҧгашьа аҿы ацәгьоура аҟазшьа аныҧшуеит ҳәа аӡбамҭа рыдыркылеит. 

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 5, 2021 шықәса. Аҧсныпресс. Абҵарамза 5 рзы Апарламент адепутатцәа Гарри Кокаиеи Алмасхан Арӡынбеи рыхьчаҩцәа рҟынтәи Аҧсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа ашьаусеилыргарақәа рзы акассациатә коллегиа  ахь  Аҧсны Аҳәынҭқарра Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа аӡбаратә коллегиа жьҭаарамза 18, 2021 шықәса рзы иҟанаҵаз алкаа азы акассациатә ашшабӷьыцқәа нагахеит. 

Аҧсны  Аҳәынҭқарра  Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа аҿы Аҧсныпресс акорреспондент иоуз адыррақәа  рыла, акассациатә ашшабӷьыцқәа равторцәа ргәаанагарала Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа аӡбаратә коллегиа Аҧсны Аҳәынҭқарра аматериалтә апроцесуалтәи закәанҧҵара аилагалара, иҟалаз ахҭыс аҭагылазаашьақәа зегьы ҳасаб азымуӡакәа, Апрокуратура Хада иаанагаз ашьақәырӷәӷәарақәа мацара шьаҭас иҟаҵаны Апарламент адепутатцәа рхымҩаҧгашьа аҿы ацәгьоура аҟазшьа аныҧшуеит ҳәа аӡбамҭа рыдыркылеит. 

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҧсныпресс. Аҧснытәи адраматә театр аҿаҧхьа Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьра аветеранцәа Еиду Ахеилак ала еиҿкааз апротесттә митинг анцоз аамҭазы Анапхгаратә хыбрақәа ркомплекс аҿаҧхьагьы  шәҩыла ажәлар еизеит.

Еизаз рахь ихы рханы, аибашьра аветеран Валери Аҩӡба иҳәеит: Сара шәара шәахь ветеранк иаҳасабала ааҧхьара ҟасҵоит. Иахьа, рыцҳарас иҟалаз, ҳхақәиҭреи ҳхьыҧшымреи ҳзаазгаз ҳхашҭуа ҳалагеит. Сара ара иахьа сызцәажәо Дмитри Сергеи-иҧа Дбар дахьминистру акәӡам. Араҟа игылоуп аҿар, аиҳабацәа маҷымкәа. Дыҟамзар ҟалап араҟа ауаҩы Сергеи Платон-иҧа – Аҧсны афырхаҵа, аҧсуа хаҵа иаша иӡбахә змаҳац. Шәааи аиаша ҳҳәап, аӡәырҩы аиашеи ахәахәеи, аҵабырги амци, хра злоуи хра злами рцәеилаҩашьо иалагеит. Еицәоугьы ҟалахьан, атрагедиақәа, ауаҩшьрақәа. Аӡәгьы игәы иалымсааит, раҧхьаӡа иргыланы Абыргцәа Рхеилак, аха ари аконфликттә ҭагылазаашьа иҟалон, иагьалыршатәын иаразнакҵәҟьа аҭышәынтәалара, усҟан иахьатәи ахҭысқәа ҟаларымызт».

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭа аҟны апротесттә акциа ахаҭарнакцәа – Витали Габниа, Ҭемыр Гәлиа, Валери Маани Зураб Кокаиеи Аҳәынҭқарра Ахадеи реиҧылара мҩаҧысит.

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҧсныпресс.  Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьра аветеранцәа Еиду Ахеилак еиҿнакааз апротесттә акциа иалахәыз  цәыббрамза  30 рзы Аҟәа ақалақь Амҳаџьыраа Рыҧшаҳәа аҿы аибашьра аветеранцәеи  Жәлар Реизара –Апарламент адепутати аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра анапхгараҭара ахаҭарнакцәеи рыбжьара иҟалаз аинцидент инамаданы арезолиуциа рыдыркылеит. Уи Аҳәынҭқарра Ахада иахь анаҩс аиҿцәажәарақәа рымҩаҧгара азы   идәықәырҵеит. 

Арезолиуциа атекст даҧхьеит аибашьра аветеран, ауаажәларратә усзуҩ Ахра Бжьаниа:

«Цәыббрамза 30, 2021 шықәса рзы Аиааиреи Ахьыҧшымреи  Рымшныҳәа азгәаҭара аан аминистр Дмитри Дбари атәыла аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра анапхгараҭареи рыла Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аветеранцәа рыҧҟара иадҳәалоу игәыҧжәагоу, ицәаҧҽыгоу  ахҭыс ҟалеит.  Аҧсны апатриотцәа зегьы рзы иҧшьоу амш аҽны аветеранцәа-аинвалидцәа, ацәгьоура ҳәа акагьы ҟазымҵаз зықәрахь инеихьоу ауаа  ааха рыҭара, Аҧсны жәлар зегьы ӷәӷәала агәынамӡара рызцәырнагеит. Аветеранцәа иҟарҵаз ааҧхьара ашьҭахь Аҳәынҭқарра Ахада урҭ агәра диргеит аамҭа кьаҿ иалагӡаны ари ацәгьоура еилырганы уи зхароу ахьырхәра ишақәыршәахо азы. 

Аха аинцидент обиективла аилыргареи иашьашәалоу азинтә ӡбамҭақәа рыдкылареи амыцхәрас, атәыла анапхгара ахҭысқәа ганктәи аилыркаареи афактқәа реицакреи адыррақәа рыҧсахреи амҩа алнахит.

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҟәа ақалақь, Аҧсуа драматә театр аҿаҧхьа Аҟәа, цәыббрамза 30 рзы иҟалаз аинцидент инамаданы Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьра аветеранцәа Еиду Ахеилак ала еиҿкаахаз амитинг алагеит.

Амитинг иалахәыз, урҭ рхыҧхьаӡара макьаназы 100-200-рҟынӡа ауп иахьынаӡо, ганкахьала Апарламент адепутат Гарри Кокаиеи аветеранцәа гәыҧҩыки даҽа ганкахьала, азинхьчаратә усбарҭақәа рнапхгаҩцәеи рыбжьара иҟалаз аинцидент аҿы ахара здырҵо аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр иамхра азы адҵа ықәдыргылоит.   Урҭ Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа мацара аамҭала Дмитри Дбар имаҵуратә уалҧшьақәа рынагӡара аҟынтәи ихы дақәиҭтәны, абҵара 2 рзы имаҵураҿы дахьеиҭашьақәиргылаз азы агәынамӡара аадырҧшуеит.

Адраматә театр аҿаҧхьа еиҿкааз амитинг аартуа ауаажәларратә усзуҩ Ахра Бжьаниа, ари амитинг – атәыла анапхгара ауснагӡатәқәеи атәылауаа рконституциатә зинқәеи рхақәиҭреи реилагара аҿагылара иазку аҭынчратә акциаоуп ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит. 

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҧсныпресс. Абҵарамза  3 рзы Урыстәылатәи Афедерациа адәныҟатәи аусқәа Рминистрра ахада ихаҭыҧуаҩ  Андреи Руденко дидикылеит Кавканҭыҵ ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи рзы Жәларбжьаратәи  Женеватәи  адискуссиақәа рҿы аҧснытәи аделегациа ахада, Аҧсны адәныҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыҧуаҩ  Иракли Ҭыжәба, ҳәа иаанацҳауеит  Аҧсны адәныҟатәи аусқәа Рминистрра аофициалтә саит.

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. Абҵарамза 4, 2021 шықәса. Аҧсныпресс. Аҧсны аҳәынҭқарратә шәарҭадара Амаҵзура аусзуҩцәа Ареспубликатә унитартә Наплакы «Амшынеиқәафымцамчи» Аҳәынҭқарратә стандарти ахаҭарнакцәа рыцны Очамчыра араион Аӡҩыбжьа ақыҭан арҧхарҭатә нхамҩа иахьаҵанакуа амаинингтә ферма рыҧшааит, - ҳәа  адырра ҟанаҵоит Аҧсны аҳәынҭқарратә шәарҭадара Амаҵзура. 

Аферма зтәу ҳәа ицәырҵыз Беслан Киут иоуп. Аферма ықәыргеит, зымхра мҩаҧгаз аппаратқәа зегьы Аҳәынҭқарратә шәарҭадара Амаҵзура иатәу аамҭалатәи аҵәахразы ашьҭаҵарҭа ахь инагахеит. 

Икьыԥхьуп АЖӘАБЖЬҚӘА
ПАРЛАМЕНТ-НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РА<br>Официальный сайт
АГЕНТСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РА<br>Официальный сайт
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МЧС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУХУМСКИЙ ФИЗИКО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
СУХУМ<br>Официальный сайт
МВД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
AUSURA.SU<br>Биржа труда
Яндекс.Метрика

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me